Kierownictwo KP PSP w Kartuzach

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach

bryg. Romuald Pituła

 

Telefon:
58 681 13 57 wew. 22
58 694 44 22
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
sekretariat.kartuzy@straz.gda.pl

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek w godz. 7.30 – 15.30

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków:
poniedziałki w godz. 14.30 – 15.30

 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach

mł. bryg. Leszek Formela

Telefon:
58 681 13 57 wew. 22
58 694 44 22
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
leszek.formela@straz.gda.pl


Do kompetencji Komendanta Powiatowego należy w szczególności:

 • w razie stwierdzenia naruszenia przepisów przeciwpożarowych, w drodze decyzji administracyjnej:
  • nakazanie usunięcia stwierdzonych uchybień w ustalonym terminie,
  • wstrzymanie robót, zakazanie używania maszyn, urządzeń lub środków transportowych oraz eksploatacji pomieszczeń, obiektów lub ich części, jeżeli stwierdzone uchybienia mogą powodować zagrożenie życia ludzi lub bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru.
   współpraca z radą powiatu w zakresie uchwalania budżetu powiatu,
 • współpraca z zarządem powiatu w zakresie wykonywania budżetu powiatu,
 • przedkładanie staroście do zatwierdzenia programu działania komendy powiatowej,
 • przedstawianie radzie powiatu wniosków w sprawie stanowienia aktów prawa miejscowego,
 • zajmowanie stanowiska w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych,
 • uzgadnianie planów operacyjno-ratowniczych na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń na terenie jednostek organizacyjnych eksploatujących instalacje mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie środowiska,
 • uczestniczenie w pracy zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa,
  w którym pełni funkcję zastępcy przewodniczącego,
 • uzgadnianie wszelkich spraw dotyczących ochrony przeciwpożarowej, określonych
  w statucie ochotniczej straży pożarnej,
 • kierowanie pracą komendy powiatowej, w tym dysponowanie środkami pieniężnymi
  i mieniem KP, mianowanie strażaka na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne, powierzanie pełnienia obowiązków służbowych na innym stanowisku, zawieszania w czynnościach służbowych, przyjmowania i zwalniania ze służby, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 1 ustawy o PSP,
 • delegowanie lub przenoszenie funkcjonariuszy KP do innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej na terenie powiatu,
 • podpisywanie i aprobata dokumentacji:
  • kierowanej do Komendanta Wojewódzkiego, organów samorządów terytorialnych
   i ich organów wykonawczych, organów kontroli państwowej, prokuratur, sądów, kierownictw związków zawodowych i organizacji społecznych szczebla krajowego
   i wojewódzkiego,
  • decyzji i rozkazów, zbiorczych planów pracy i kontroli, delegacji służbowych oraz innych dokumentów koordynujących działania organów ochrony przeciwpożarowej szczebla powiatowego,
 • porozumień w sprawach udziału w działaniach ratowniczych.
  uzgadnianie, określonych przez organizatora imprezy masowej, szczegółowych zasad postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia
  w obiekcie, w którym planuje się prowadzenie imprezy masowej,
 • opiniowanie wniosku organizatora imprezy masowej o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.