Sekcja ds. Finansowych

Technik

Aleksandra Richert

Telefon:
58 681 13 57 wew. 31
58 694 44 31
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
pf.kartuzy@straz.gda.pl


Zadania Sekcji ds. Finansowych:

 1. sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową,
 2. prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:
  a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji komendy powiatowej,
  b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową,
  c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  d) zapewnieniu terminowego ściągania należności,
 4. analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji komendy powiatowej,
 5. prowadzenie wewnętrznej kontroli finansowej (kontroli w zakresie legalności dokumentów oraz operacji gospodarczych),
 6. nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji majątku komendy powiatowej,
 7. prowadzenie kasy dla środków budżetowych i pozabudżetowych,
 8. prowadzenie spraw płacowych zatrudnionych pracowników (sporządzanie wszelkich list płac).