Sekcja ds. Kwatermistrzowskich

Główny Specjalista

Ewelina Witka

Telefon:
58 681 13 57 wew. 36
58 694 44 36
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
pt.kartuzy@straz.gda.pl


Stażysta

str. Joanna Krause

Telefon:
58 681 13 57 wew. 37
58 694 44 37
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
pt.kartuzy@straz.gda.pl


 

Zadania Sekcji ds. Kwatermistrzowskich:

 1. administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
 2. opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,
 3. prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,
 4. dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 5. zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 6. prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej,
 7. prowadzenie ewidencji ilościowo–wartościowej majątku,
 8. likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
 9. sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
 11. systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie,
 12. realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł,
 13. ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej.