Sekcja ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych

Kierownik Sekcji

Ewelina Witka

Telefon:
58 681 13 57 wew. 36
58 694 44 36
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
pt.kartuzy@straz.gda.pl


Starszy Inspektor

st. asp. Marek Kwidziński

Telefon:
58 681 13 57 wew. 35
58 694 44 35
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
marek.kwidzinski@straz.gda.pl


Stażysta

st. str. Joanna Węsiora

Telefon:
58 681 13 57 wew. 33
58 694 44 33
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
joanna.wesiora@straz.gda.pl


Zadania Sekcji ds. Kwatermistrzowsko – Technicznych:

 1. W zakresie spraw kwatermistrzowskich :
 • administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,
  a także planowanie i realizacja inwestycji i remontów w tym zakresie,
 • opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną, specjalną, bądź wyposażenia osobistego,
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej, mundurowej i socjalnej strażaków, pracowników cywilnych i emerytów komendy powiatowej,
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego na terenie powiatu oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku,
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku,
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
 • systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie,
 • realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków
  z funduszy strukturalnych i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł.
 1. W zakresie spraw technicznych :
 • inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego, w tym agregatów prądotwórczych,
 • obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej,
 • prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami, smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi,
 • nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym,
  a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów, smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;
 • organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych,
 • wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego.
 1. W zakresie spraw dotyczących łączności:
 • planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 • nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie  systemów łączności dla potrzeb komendy powiatowej, a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksrg oraz ich alarmowania i dysponowania jednostek obszary chronione,
 • zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
 • współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;
 • analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania komendy powiatowej,
 • koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek ksrg na obszarze działania komendy powiatowej,
 • planowanie i wdrażanie w jednostkach ksrg na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik łączności,
 • sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.