Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Naczelnik Wydziału

st. kpt. Marek Szwaba

 

Telefon:
58 681 13 57 wew. 41
58 694 44 41
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
pr.kartuzy@straz.gda.pl

 


 

Starszy Technik

st. ogn. Joanna Kobiela

 

Telefon:
58 681 13 57 wew. 42
58 694 44 42
Fax: 58 685 30 55

E-mail:
pr.kartuzy@straz.gda.pl

 


Zadania Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego:

W zakresie spraw operacyjnych.

 1. analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz
  przygotowanie komendy powiatowej do organizacji działań ratowniczych, w tym
  w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych, a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczo–gaśniczych,
 2. opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja,
 3. przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb,
 4. koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze na obszarze powiatu,
 5. przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony przeciwpożarowej i Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych,
 6. analizowanie stanu wyposażenia Jednostek Ratowniczo-Gaśniczej i innych jednostek KSR-G oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
 7. zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami KSR-G na obszarze działania oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa,
 8. sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki KSR-G, prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń,
 9. współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania,
 10. przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się współpracować w akcjach ratowniczych,
 11. nadzorowanie gotowości operacyjnej JRG oraz innych podmiotów KSR-G, analizowanie gotowości operacyjno-technicznej na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie,
 12. przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej JRG oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania do działań ratowniczych,
 13. przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia powiatów sąsiednich,
 14. koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania KSR-G,
 15. prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład KSR-G na obszarze działania,
 16. nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową,
 17. bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego o szczególnych zdarzeniach, odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych,
 18. realizowanie zadań w zakresie funkcjonowania Centrum Powiadamiania Ratunkowego, określanych odrębnymi przepisami,
 19. realizowanie zadań w zakresie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

W zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy:

 1. prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 3. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 4. przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 5. ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 6. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 7. uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

W zakresie zadań szkoleniowych:

 1. planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i KSR-G na obszarze powiatu,
 2. organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa,
 3. inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów KSR-G na obszarze powiatu,
 4. organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

W zakresie informatyki:

 1. analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach
  organizacyjnych komendy powiatowej,
 2. zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej,
 3. nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów KSR-G oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej,
 4. współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych,
 5. planowanie i wdrażanie w jednostkach KSR-G nowoczesnych technik informatycznych,
 6. sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki,
 7. wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych,
 8. systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci informatycznej komendy powiatowej,
 9. realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych,
 10. administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych,
 11. utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych,
 12. nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

Prowadzenie archiwum komendy powiatowej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj. przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów.