Kontakt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach

Adres:
ul. 3 Maja 16 A
83-300 Kartuzy
Telefon:
58 681-13-57
58 694-44-44
781-900-998
Fax:
58 685-30-55, 58 694-44-55

Telefon alarmowy: 998

dla osób niesłyszących poprzez SMS na numer: 781-900-998

Komendant Powiatowy PSP w Kartuzach

bryg. Romuald Pituła Telefon:
58 681-13-57 wew. 22
58 694-44-22
E-mail:
sekretariat.kartuzy@straz.gda.pl

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach

mł. bryg. Leszek Formela Telefon:
58 681-13-57 wew. 22
58 694-44-22
E-mail:
leszek.formela@straz.gda.pl

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Dowódca JRG w Kartuzach
bryg. Janusz Kobiela
Telefon:
58 681 13 57 wew. 23
58 694 44 23
E-mail:
jrg.kartuzy@straz.gda.pl
Zastępca dowódcy JRG w Kartuzach
asp. sztab. Jarosław Bronk
Telefon:
58 681 13 57 wew. 32
58 694 44 32
E-mail:
jarosław.bronk@straz.gda.pl

Wydział Operacyjno-Szkoleniowy

Naczelnik Wydziału
st. kpt. Marek Szwaba
Telefon:
58 681 13 57 wew. 41
58 694 44 41
E-mail:
pr.kartuzy@straz.gda.pl
Starszy Technik
st. ogn. Joanna Kobiela
Telefon:
58 681 13 57 wew. 42
58 694 44 42
E-mail:
joanna.kobiela@straz.gda.pl

Sekcja ds. Kontrolno-Rozpoznawczych

Kierownik Sekcji
mł. bryg. Wojciech Markowski
Telefon:
58 681 13 57 wew. 25
58 694 44 25
E-mail:
pz.kartuzy@straz.gda.pl
Młodszy Specjalista
mł. kpt. Adrian Kopczyński
Telefon:
58 681 13 57 wew. 24
58 694 44 24
E-mail:
adrian.kopczynski@straz.gda.pl

Sekcja ds. Finansowych

Główny Księgowy
kpt. Justyna Bladowska
Telefon:
58 681 13 57 wew. 30
58 694 44 30
E-mail:
pf.kartuzy@straz.gda.pl
Technik
Aleksandra Richert
Telefon:
58 681 13 57 wew. 31
58 694 44 31
E-mail:
pf.kartuzy@straz.gda.pl

Sekcja ds. Kwatermistrzowsko-Technicznych

Kierownik Sekcji
Ewelina Witka
Telefon:
58 681 13 57 wew. 36
58 694 44 36
E-mail:
pt.kartuzy@straz.gda.pl
Starszy Inspektor
asp. Marek Kwidziński
Telefon:
58 681 13 57 wew. 35
58 694 44 35
E-mail:
marek.kwidzinski@straz.gda.pl
Stażysta
st. str. Joanna Krause
Telefon:
58 681 13 57 wew. 33
58 694 44 33
E-mail:
joanna.krause@straz.gda.pl

Sekcja ds. Organizacyjno-Kadrowych

Starszy Technik
st. ogn. Justyna Gewily
Telefon:
58 681 13 57 wew. 22, 45
58 694 44 22, 58 694 44 45
E-mail:
pok.kartuzy@straz.gda.pl
Główny Specjalista
Dominika Górska
Telefon: 58 681 13 57 wew. 22, 45
58 694 44 22, 58 694 44 45
E-mail:
pok.kartuzy@straz.gda.pl

Oficer prasowy KP PSP

st. kpt. Marek Szwaba Telefon:
58 694 44 41
667 200 998
E-mail:
marek.szwaba@straz.gda.pl

Dodatkowe informacje:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (83 – 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 16a, tel. 58 694 44 44, fax. 58 694 44 55, e – mail: sekretariat.kartuzy@straz.gda.pl).
 2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33, e – mail: iod@straz.gda.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe mogę być przetwarzane w następujących celach: prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami, prowadzenie rejestru korespondencji przychodzącej i wychodzącej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO.
 5. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00 – 193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e – mail: kancelaria@giodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym dla realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3. Nie podanie prawidłowych danych skutkuje brakiem możliwości załatwienia sprawy.
 11. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Inspektor Ochrony Danych:

Sylwia Rudyk
ul. Sosnowa 2,
80 – 251 Gdańsk
tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,
e – mail: iod@straz.gda.pl