CZUJKA NA STRAŻY TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA! EDYCJA 2019/2020

Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla.

Sezon grzewczy 2019-2020

W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w mieszkaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma smaku, ani zapachu.

Kampania jest skierowana do społeczeństwa, m.in. do dzieci i młodzieży oraz do seniorów. Edukacja najmłodszych jest wspaniałą inwestycją w przyszłość, z uwagi na fakt, że najmłodsi w rozmowach z dorosłymi dzielą się zdobytą wiedzą. Kampania składa się z kilku obszarów m.in.: edukacji, informacji i promocji.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotnym jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Ważne jest przypomnienie właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

Główne przekazy tegorocznej kampanii 

 • Każdego roku w naszych mieszkaniach i domach powstaje kilkadziesiąt tysięcy pożarów i kilka tysięcy zdarzeń, gdzie dochodzi do emisji tlenku węgla. Nasz dom jest miejscem, w którym każdy z nas czuje się najbezpieczniej. Pomimo tego, to właśnie tam ginie największa liczba osób, a ofiarami pożarów są najczęściej ich sprawcy.
 • Tlenek węgla to bardzo trujący gaz. Nie jest on wyczuwalny przez ludzkie zmysły. Tlenku węgla NIE usłyszysz! NIE zobaczysz! NIE poczujesz!
 • W okresie grzewczym wzrasta ryzyko powstania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w budynkach mieszkalnych. Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drewnem, węglem, gazem, olejem opałowym.
 • Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
 • Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu i tlenku węgla.
 • Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wymianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamontowaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.
 • Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyjnych i kominowych.

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza dlatego też gromadzi się głównie pod sufitem. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla jest:

 • bezwonny,
 • bezbarwny,
 • pozbawiony smaku.

Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie (czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym narażeniu śmierć.

Co jest główną przyczyną zatruć tlenkiem węgla?

Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z:

 • nieszczelności,
 • braku konserwacji, w tym czyszczenia,
 • wad konstrukcyjnych,
 • niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku z wymianą starych okien i drzwi na nowe.

PRZYPOMINAMY!

Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

 • cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
 • dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
 • co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
 • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

RADZIMY!

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

 1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.
 2. Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.
 3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
 4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
 5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla.

W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Rys. 1. Czad oszukuje zmysły.
Rys. 2. Te objawy mogą świadczyć o obecności tlenku węgla.
Rys. 3. W Polsce corocznie powstaje ponad 150 000 pożarów, co piąty z nich powstaje w domach.
Rys. 4. NIGDY NIE GAŚ tłuszczu i oleju WODĄ!
Rys. 5. Liczba zdarzeń związanych z tlenkiem węgla, liczba poszkodowanych i ofiar śmiertelnych w sezonach grzewczych
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
Rys. 6. Liczba ofiar śmiertelnych tlenku węgla w sezonach grzewczych
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.

Pobierz powyższe ulotki w dużej rozdzielczości (A4 300 pkt/cal) – naciśnij prawy przycisk myszy na linku i z menu kontekstowego wybierz „Zapisz element docelowy jako…”:

https://www.straz.gov.pl/data/czujka/czad_oszukuje_zmys%C5%82y.jpg

https://www.straz.gov.pl/data/czujka/Te_objawy_moga_swiadczyc_o_obecnosci_tlenku_wegla.jpg

https://www.straz.gov.pl/data/czujka/W_Polsce_corocznie_powstaje_ponad_150000_pozarow_co_piaty_z_nich_powstaje_w_domach.jpg

https://www.straz.gov.pl/data/czujka/NIGDY_NIE_GAS_tluszczu_i_oleju_WODA.jpg

Konspekty ćwiczeń dla nauczycieli i karty pracy dla dzieci pomocne w przeprowadzeniu zajęć z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Materiały są częścią publikacji „Przygody Ognika” wydanej przez Komendę Główną PSP, Warszawa 2016

1_Projekt_edukacyjny_nr_2_Te_numery_znasz

2_Projekt_edukacyjny_nr_2_Te_numery_znasz

3_Projekt_edukacyjny_nr_4_Ewakuuj_sie_a_nie_tylko_uciekaj

4_Projekt_edukacyjny_nr_4_Ewakuuj_sie_a_nie_tylko_uciekaj

5_Projekt_edukacyjny_nr_5_Gasnica_zanim_przyjedzie_straz_pozarna

6_Projekt_edukacyjny_nr_5_Gasnica_zanim_przyjedzie_straz_pozarna

Strona_tytulowa_i_wstep_Przygody_Ognika

Karty ćwiczeń dla dzieci

KARTY_CZ_2_DLA_DZIECI._Te_numery_znasz

KARTY_CZ_4_DLA_DZIECI_Ewakuuj_sie_a_nie_tylko_uciekaj

KARTY_CZ_5_DLA_DZIECI_Gasnica_zanim_przyjedzie_straz_pozarna

Pliki Kampanii

http://www.straz.gda.pl/images/CZAD_i_OGIE%C5%83/CZUJKA_NA_STRA%C5%BBY_TWOJEGO_BEZPIECZE%C5%83STWA/Czad_oszukuje_zmys%C4%B9y.jpg

http://www.straz.gda.pl/images/CZAD_i_OGIE%C5%83/CZUJKA_NA_STRA%C5%BBY_TWOJEGO_BEZPIECZE%C5%83STWA/Te_objawy_mog%C3%84_%C4%B9wiadczy%C3%84_o_obecno%C4%B9ci_tlenku_w%C3%84gla.jpg

http://www.straz.gda.pl/images/CZAD_i_OGIE%C5%83/CZUJKA_NA_STRA%C5%BBY_TWOJEGO_BEZPIECZE%C5%83STWA/W_Polsce_corocznie_powstaje_ponad_150_000_po%C4%B9%C4%BDar%C4%82%C5%82w_co_pi%C3%84ty_z_nich_powstaje_w_domach.jpg

http://www.straz.gda.pl/images/CZAD_i_OGIE%C5%83/CZUJKA_NA_STRA%C5%BBY_TWOJEGO_BEZPIECZE%C5%83STWA/NIGDY_NIE_GA%C4%B9%C5%A1_t%C4%B9uszczu_i_oleju_WOD%C3%84.jpg

http://www.straz.gda.pl/images/CZAD_i_OGIE%C5%83/CZUJKA_NA_STRA%C5%BBY_TWOJEGO_BEZPIECZE%C5%83STWA/ulotka_czad_oszukuje_zmysly.pdf

http://www.straz.gda.pl/images/CZAD_i_OGIE%C5%83/CZUJKA_NA_STRA%C5%BBY_TWOJEGO_BEZPIECZE%C5%83STWA/ulotka_NIGDY_NIE_GAS_tluszczu_i_oleju_WODA.pdf

Kampania_Czujka_na_straĹĽy_Twojego_bezpieczenstwa_lekka2018

Kampania_Czujka_na_straĹĽy_Twojego_bezpieczenstwa2018

http://www.straz.gda.pl/images/CZAD_i_OGIE%C5%83/CZUJKA_NA_STRA%C5%BBY_TWOJEGO_BEZPIECZE%C5%83STWA/logo_14_na_14_300_pkt.jpg

 

Opracowanie: Wydział Prewencji Społecznej KG PSP