Ochrona danych osobowych (RODO)

[OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH]
INFORMACJE DOTYCZACE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję:
Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Kartuzach, z którym można skontaktować się za pośrednictwem:
korespondencji tradycyjnej: 83– 300 Kartuzy, ul. 3 Maja 16A,
korespondencji e – mail: sektretariat.kartuzy@straz.gda.pl,
telefonicznie / fax: (58) 681 – 13 – 57, fax. (58) 685 – 30 – 55
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach wyznaczony został Inspektor
Ochrony Danych (80 – 251 Gdańsk, ul. Sosnowa 2, tel. 58 347 78 00, fax. 58 347 78 33,
e – mail: iod@straz.gda.pl).

W celu zapewnienia odpowiedniego i efektywnego poziomu ochrony danych oraz dbałość o dobro
osób fizycznych, w tym pracowników i funkcjonariuszy informuję że przygotowane zostały klauzule:

1. dot. przetwarzania danych w związku z przyjmowaniem zgłoszeń oraz prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych
2. dot. monitoringu wizyjnego w pojazdach oraz obiektach KP PSP w Kartuzach
3. dot. korespondencji, kontrahentów
4. dot. upoważnienia do przeprowadzenia czynność kontrolno-rozpoznawczych
5. dot. rzeczoznawców, przedkładających zawiadomienie o uzgodnieniu projektu budowlanego
6. dot. sprawowania nadzoru nad ryzykiem w zakładach o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
7. dot. osób składających wnioski o dofinansowanie z Funduszu Socjalnego
8. dot. naborów do służby i pracy
9. dot. zakresu ochrony danych osobowych dla osób uczestniczących w szkoleniach, naradach, ćwiczeniach, konferencjach i testach w komorze dymowej
10. dot. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
11. dot. odbiorów robót i usług
12. dot. konkursów i innych imprez okolicznościowych
13. dot. zawodów sportowych
14. dot. gospodarki transportowej
15. dot. prowadzenia postępowań administracyjnych
.    16. Współadministrowanie danymi osobowymi przetwarzanymi w SWD PSP:
– klauzula informacyjna
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP